Zásady ochrany osobních údajů

ve smyslu článku 13 a příslušných recitálů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)

 

I. Základní ustanovení

Základní údaje provozovatele
Obchodní jméno: GÜDE Slovakia, s.r.o.
Sídlo: K sihoti 324/2; 03301 Podtureň – Roveň; Slovenská republika
IČO: 36 389 862
Registrace: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Odd.: Sro, Vložka č.: 12001/L
e-mail: info@demashop.cz
Telefonický kontakt: +421905881142
Zodpovědná osoba: neurčuje se
(dále jen „společnost“ nebo „provozovatel“)

tímto ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) poskytuje následovné informace o zpracování a ochraně osobních údajů.

Naše společnost zpracovává osobní údaje automatizovanými, částečně automatizovanými, stejně jako i neautomatizovanými prostředky způsobem zaručujícím jejich zpracování v souladu se zásadami zpracování osobních údajů, jako i jejich bezpečnost, t. j. jen takovými formami a postupy, při kterých je zabezpečena ochrana osobních údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, znehodnocením, změnou, odcizením, zneužitím ve prospěch třetí osoby, či neoprávněným přístupem nebo neoprávněným poskytnutím třetí osobě.

Za tímto účelem využívá naše společnost přiměřená technická a organizační opatření přijatá v bezpečnostní dokumentaci provozovatele a pravidelně aktualizovaná vzhledem na změny v dostupné technologii, případně na změny v pravidlech ochrany osobních údajů stanovených příslušnými orgány veřejné moci Evropské unie, resp. Slovenské republiky.

 

II. Zákonný důvod a právní základ zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
a) prodej zboží v rozsahu a podle podmínek stanovených ve smlouvě uzavřené s klientem, kde právní základ tvoří plnění uzavřené smlouvy včetně předsmluvních vztahů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
b) vyřizování reklamací klientů, kde právní základ tvoří plnění uzavřené smlouvy a splnění povinnosti ustanovené zvláštním zákonem,
c) plnění závazků, práv a povinností vyplývajících z uzavřených smluv včetně předsmluvních vztahů, evidence smluv, kde právní základ tvoří plnění uzavřené smlouvy včetně předsmluvních vztahů,
d) plnění povinností vyplývajících naší společnosti ze zvláštních zákonů v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, kde právní základ tvoří splnění povinnosti ustanovené zvláštním zákonem,
e) vedení účetnictví a personální agendy (včetně předsmluvních vztahů); plnění povinností zaměstnavatele souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovněprávním vztahem (např. na základě dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr), kde právní základ tvoří splnění povinnosti ustanovené zvláštním zákonem,
f) mimosoudní, resp. soudní vymáhání pohledávek vůči dlužníkům naší společnosti, kde právní základ tvoří splnění povinnosti ustanovené zvláštním zákonem,
g) monitorování prostor provozovatele kamerovým systémem, kde právní základ tvoří oprávněný zájem provozovatele (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
h) přímý marketing – zasílání obchodních nabídek a newsletterů – oprávněný zájem provozovatele (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 

III. Účel zpracování osobních údajů

a) vybavení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vybavení objednávky (jméno, adresa, e-mail, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany provozovatele plnit,
b) zasílání obchodních nabídek a vykonávání dalších marketingových aktivit.

 

IV. Kategorie dotčených osob

a) klienti/zákazníci naší společnosti,
b) zaměstnanci naší společnosti a jejich rodinní příslušníci,
c) členové orgánů, společníci naší společnosti,
d) osoby nacházející se v prostorech monitorovaných kamerovým systémem provozovatele.

Získané osobní údaje pocházejí:
- přímo od fyzických osob, se kterými provozovatel uzavřel smlouvu, objednávku,
- přímo od fyzických osob, které poskytly provozovateli své osobní údaje a udělily provozovateli souhlas k jejich zpracování,
- přímo od fyzických osob, které mají s provozovatelem uzavřený pracovněprávní vztah.

 

V. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou:
a) orgány státní správy a veřejné moci,
b) orgány činné v trestním řízení,
c) soudy, exekutoři, advokáti,
d) subjekty, které zpracovávají osobní údaje jménem naší společnosti, a to zejména, ne však výlučně subjekty dodávající naší společnosti služby, např. IT služby, poštovní služby, provozování e-shopu, marketingové služby,
e) Google Tag Manager - zaznamenává cookie, použití webu a konverze nákupu,
f) Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu „Ověřeno zákazníky“,
g) Sklik - naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s.

Naše společnost při jejich výběru dbá na to, aby tyto subjekty byly odborně, technicky, organizačně a personálně způsobilé a schopné zaručit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů v souladu s bezpečnostní dokumentací naší společnosti a podmínkami stanovenými platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

VI. Doba uchovávání údajů

Naše společnost jako provozovatel je oprávněná uchovávat osobní údaje jen během doby:
a) platnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného naší společnosti dotčenou osobou v případě zpracovávání osobních údajů na právním základě – souhlas dotčené osoby,
b) trvání smluvního vztahu uzavřeného mezi naší společností a dotčenou osobou a deset let po ukončení smluvního vztahu v případě zpracovávání osobních údajů na právním základě – plnění smlouvy včetně předsmluvních vztahů,
c) vymezené zvláštním zákonem ve spojení se zákonem č. 395/2002 Z.z. o archivech a registraturách a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v případě zpracovávání osobních údajů na právním základě – splnění zákonné povinnosti,
d) uchovávání záznamů z kamerového systému provozovatele v případě zpracovávání osobních údajů za účelem monitorování prostor provozovatele kamerovým systémem na právním základě – oprávněný zájem provozovatele.

Přenos osobních údajů zpracovávaných naší společností do třetí země a/nebo mezinárodní organizace se neuskutečňuje.

Naše společnost neuskutečňuje automatické rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR a zákona o ochraně osobních údajů.

 

VII. Dotčená osoba a její práva

Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte:
a) právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako dotčené osoby (čl. 15 GDPR),
b) právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR),
c) právo na vymazání osobních údajů (čl. 17 GDPR),
d) právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR),
e) právo namítat proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR),
f) právo na přenosnost osobních údajů (čl. 20 GDPR),
g) právo podat stížnost kontrolnímu orgánu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky,
h) právo podat návrh na zahájení konání podle § 100 zákona o ochraně osobních údajů,
i) právo namítat vůči automatickému individuálnímu rozhodování včetně profilování.

Výše uvedená práva dotčené osoby si můžete uplatnit formou žádosti adresované společnosti elektronicky na emailovou adresu provozovatele, telefonicky na telefonním čísle provozovatele, zasláním písemného oznámení na adresu sídla provozovatele, osobním doručením oznámení společnosti v místě sídla provozovatele uvedeném v záhlaví této informace.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

a) Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte a porozuměli jste jim.
b) Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
c) Uvedené zásady ochrany osobních údajů je naše společnost oprávněná měnit, doplňovat, aktualizovat za účelem zabezpečení jeho souladu s právními přepisy v oblasti ochrany osobních údajů v jejich platném znění.

 

Podtureň - Roveň, 25. 5. 2018