Reklamace

Kupující je povinen překontrolovat zásilku a převzít ji v případě, že není poškozena. Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců. V případě, že výrobce poskytuje na zboží záruku delší než 24 měsíců, platí záruka udávaná výrobcem zboží. Záruka se vztahuje na poruchy, které v průběhu 24 měsíční záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitého materiálu.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo jestli se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tytéž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Právo z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena, případně v autorizovaném servisu uvedeném v záručním listě. Pokud si uplatňuje kupující vady věci u prodávajícího, je povinen doručit tuto věc (prostřednictvím zásilky nebo osobně) na adresu GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, 03301 Podtureň – Roveň, Slovenská republika, a současně věrohodným způsobem (předložením daňového dokladu) prokázat prodávajícímu, že zboží nabyl od prodávajícího a dále uvést konkrétní vady zboží a nároky, které uplatňuje. Reklamace kupujícího / spotřebitele bude vyřízena v co nejkratším možném čase, bez jakýchkoliv zbytečných průtahů a prodlev, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Upozorňujeme, že vrácení během záruční doby nebo i po záruční lhůtě je třeba zásadně provést v originálním nebo v odpovídajícím přepravním obalu. Tímto opatřením se účinně zabrání zbytečnému poškození při dopravě a často spornému vybavení. Přístroj je optimálně chráněn pouze v originálním obalu, a tím je zajištěno plynulé zpracování.

Prodávající při vyřizování reklamací spotřebitelů postupuje podle ustanovení zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a občanského zákoníku.

Reklamace nebude moci být uznána jako oprávněná v následujících případech:

  1. chyba vznikla instalací výrobku v rozporu s návodem k obsluze a údržbě
  2. bylo poškozeno výrobní číslo nebo záruční plomba přístroje
  3. chyba vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (zásahem a úpravou neautorizovaným servisem)
  4. výrobek byl mechanicky poškozen (při dopravě nebo pádu - způsobené spotřebitelem)
  5. chyba vznikla v důsledku používání výrobku pro jiné účely než je určeno
  6. chyba vznikla nadměrným přetíženým výrobku
  7. potřeba servisu je uvedena v návodu k použití jako povinná údržba (např. promazání, vyčištění   stroje, výměna uhlíků, ...)

 

Uplatnit reklamace nebo stížnost si může kupujíci

poštou:
description  GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, 033 01 Podtureň - Roveň, Slovenská republika

e-mailem:
mail  reklamace@demashop.cz

telefonicky:
phone_iphone  +421 907 55 90 64