Obchodní podmínky

pro kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím e-shopu www.DEMAshop.cz

 

Článek 1 - Všeobecné ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen "podmínky") se vztahují na nákup zboží prostřednictvím e-shopu www.DEMAshop.cz. Nákup zboží v jejich smyslu mohou uskutečňovat fyzické i právnické osoby (dále jen "zákazník") bez omezení s tím, že zákazník souhlasí, že takto uzavřené kupní smlouvy se budou řídit těmito Obchodními podmínkami, ustanoveními Reklamačního řádu, dalšími podmínkami uvedenými na stránce www.DEMAshop.cz a příslušnými právními předpisy.

Prodávajícím se v těchto podmínkách rozumí společnost GÜDE Slovakia, s.r.o. se sídlem: K Sihoti 324/2, 033 01 Podtureň - Roveň, IČ: 36389862, DIČ: 2020126889, DIČ: SK2020126889 (dále "prodávající" nebo "společnost") .

 

Článek 2 - Postup při objednávání

Zákazník si může přes e-shop www.DEMAshop.cz objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko "PŘIDAT DO KOŠÍKU".

Po stisknutí tlačítka "PŘIDAT DO KOŠÍKU" se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí. Vytvoření objednávky je podmíněno vyplněním údajů na stránce www.DEMAshop.cz, při níž je zákazník povinen vyplnit údaje, které od něj systém vyžaduje (přičemž má za to, že pokud zákazník uvede své IČO, vystupuje a nakupuje jako podnikatel, nikoli spotřebitel) . Tyto údaje budou použity pro účely vytvoření objednávky a následné plnění smlouvy. Pokud bude při registraci zákazníkem vysloven souhlas s informováním o novinkách a zvýhodněných nabídkách, může společnost registrační údaje použít také na marketingovou aktivitu související s její činností. Po registraci bude každému zákazníkovi přiřazeno osobní konto, kterým se bude při nákupech hlásit na www.DEMAshop.cz. Pod tímto kontem budou vytvářeny objednávky, evidované slevy a jiné výhody pro každého zákazníka. Přihlašovací údaje společnost doporučuje zapsat a uchovat pro případ budoucích nákupů. Při každém dalším nákupu se stačí pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásit. Zároveň je v zájmu každého zákazníka, aby si chránil přihlašovací údaje, protože jejich poskytnutí jiné osobě může znamenat její vystupování na www.DEMAshop.cz pod jménem příslušného zákazníka.

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil / byl prodávajícím seznámen o vlastnostech zboží, o jeho ceně a ostatních nákladech, jakož i o tom, že tuto konkrétní výši ceny je povinen prodávajícímu uhradit a že si zvolil vyhovující způsob úhrady ceny z možností nabízených prodávajícím. Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována v systému www.DEMAshop.cz, o čemž bude zákazník informován e-mailovým oznámením o přijetí objednávky.

Doručením potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu se smlouva o koupi zboží považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je dodání v objednávce specifikovaného zboží za tam uvedenou cenu, a to vše za podmínek uvedených na stránce www.DEMAshop.cz, v těchto Obchodních podmínkách a v Reklamačním řádu.

E-shop www.DEMAshop.cz umožňuje zákazníkům přístup k informacím o stavu jejich objednávek (zaregistrování, přijetí, úhrada, expedování, ...) po autorizaci jejich přihlašovacími údaji.

Zákazník zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto Obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Povinnost písemného oznámení změny obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce www.DEMAshop.cz. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2018 a plně nahrazují předchozí Obchodní podmínky.

 

Článek 3 - Platební podmínky

Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Pokud byla zvolena forma úhrady dobírkou, objednávku bude třeba zaplatit doručovateli při přebírání zboží.

 

Článek 4 - Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

Společnost se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 7 pracovních dnů od uhrazení objednávky nebo její přijetí prodávajícím, pokud je zvolena úhrada dobírkou. Pokud společnost nemá zboží fyzicky ve svých skladech (o čemž bude zákazníka informovat) a objednává ho u dodavatele až na základě objednávky zákazníka, zavazuje se dodat toto zboží zákazníkovi nejpozději do 4 týdnů.

Pokud výše uvedená doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, společnost se zavazuje o tom neprodleně informovat zákazníka, a pokud nedojde k dohodě společnosti a zákazníka o dodání zboží v náhradní lhůtě, o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění , společnost se zavazuje do 15 dnů vrátit zákazníkovi cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud se společnost a zákazník nedohodnou jinak. V praxi je zboží zpravidla dodáno do tří pracovních dnů.

Společnost se zavazuje dodat zboží zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvede v objednávce jako místo doručení. Pokud si však zákazník zásilku nepřevezme z důvodu nepřítomnosti nebo z jiného důvodu, o kterém společnost včas předem neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručení zboží a případné opakované doručení bude provedeno na jeho náklady.

 

Článek 5 - Storno objednávky

Tímto článkem 5 není dotčeno právo zákazníka, který vystupuje a na www.DEMAshop.cz nakupuje jako spotřebitel, na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku ve smyslu příslušných právních předpisů, jak je toto popsáno v článku 6 níže.

 1. Storno objednávky ze strany zákazníka
  Zákazník má právo stornovat objednávku oznámením zaslaným písemně na adresu sídla společnosti uvedenou výše, podaným telefonicky na čísle +421 905 88 11 42 nebo e-mailem na adresu info@demashop.cz, a to v případě, že cena z objednávky (zálohové faktury) ještě nebyla uhrazena. V případě, že zákazník stornuje objednávku po uhrazení ceny z objednávky (zálohové faktury), ale ještě před dodáním zboží, přestože ještě neuplynula dodací lhůta podle článku 4, společnost si vyhrazuje právo odečíst si prokázané náklady spojené s vyřizováním této objednávky av případě zboží označeného v nabídce textem "na objednávku" i storno poplatek ve výši 20% z jeho ceny.

 2. Storno objednávky ze strany www.DEMAshop.cz
  Společnost si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část, pokud není možné z technických příčin zboží dodat v požadované lhůtě či za podmínek objednávky, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena účtovaná ze strany dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, společnost bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník již cenu z objednávky (zálohové faktury) nebo její část zaplatil a nedojde k dohodě společnosti a zákazníka o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně ani o jiném náhradním plnění, společnost se zavazuje vrátit zákazníkovi do 15 dnů na jeho účet nebo adresu cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.

 

Článek 6 - Poučení o právu zákazníka odstoupit od smlouvy
(platí pouze při nákupu přes www.DEMAshop.cz zákazníkem, který je považován za spotřebitele)

Zákazník, který ve vztahu k prodávajícímu vystupuje jako spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Zboží se považuje za převzaté zákazníkem okamžikem, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se:

 1. zboží objednané zákazníkem v jedné objednávce dodává oddělene, okamžikem převzetí zboží, ktoré bolo dodané jako poslední,
 2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
 3. zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje písemně na adrese sídla prodávajícího uvedené výše, e-mailem na adrese info@demashop.cz nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatní, vrátí zboží společnosti, a to osobně v prodejně společnosti nebo zasláním na adresu sídla prodávajícího uvedenou výše nebo jiným způsobem předem dohodnutým se společností, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy své právo odstoupit od smlouvy uplatnil. Zboží nesmí jevit známky používání a musí být zasláno společnosti s kopií dokladu o koupi, s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. Zákazník má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jak je to obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě, t. j. odzkoušet zboží tak, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží, nemá však právo začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu (zboží použité ve větším rozsahu než postačuje k jeho odzkoušení vrátit nelze, pokud prodávající nerozhodne v konkrétním případě jinak). Pokud zboží jeví známky poškození nebo užívání, nebo zboží není kompletní, společnost si vyhrazuje právo vrácení takového zboží neakceptovat nebo po dohodě se zákazníkem mu naúčtovat náklady související s uvedením zboží do původního stavu. Poškození obalu a zboží samotného bude prodávajícím akceptováno výhradně v rozsahu, v jakém mu při přiměřeném odzkoušení zboží ve smyslu tohoto ustanovení těchto podmínek nebylo možné zabránit, t. j. které nepřekračuje rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Při odstoupení od smlouvy zákazník nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Pokud však dodané zboží nemá vlastnosti, o které zákazník projevil zájem a které se shodují s popisem poskytnutým prodávajícím, náklady na jeho vrácení a dodání zboží, který odpovídá smlouvě, jakož i všechny zákazníkem účelně vynaložené náklady v souvislosti s tím nese prodávající.

Společnost se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit zákazníkovi všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků, a to stejným způsobem, jaký byl použit zákazníkem při platbě za zboží, pokud se zákazník s prodávajícím nedohodnou jinak. Náklady na dopravu, dodání a poštovné však prodávající zákazníkovi hradí pouze v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení, který je nabízen prodávajícím, bez ohledu na to, jaký způsob doručení si zvolil zákazník. Bez ohledu na uvedené, cenu a další náklady není prodávající povinen zákazníkovi vrátit dříve, než mu je doručen zboží nebo jak mu zákazník prokáže, že mu zaslal zboží zpět.

V souladu se zákonem nemůže zákazník odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

 1. Poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby;
 2. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků zákazníka, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho zákazníka;
 3. zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze;
 4. prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud zákazník tento obal rozbalil;
 5. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;
 6. prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 7. prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím;
 8. prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;
 9. prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
 10. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Formulář na odstoupení od smlouvy je možné stáhnout ZDE (kliknutím se Vám zobrazí/stáhne formulář na odstoupení od smlouvy).

 

Článek 7 - Reklamační podmínky

Prodávající při vyřizování reklamací spotřebitelů postupuje ve smyslu ustanovení zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění občanského zákoníku. Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při a po převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm nebo na jeho obalu viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplný. V takovém případě je vždy povinen sepsat s příslušným řidičem protokol o škodě / reklamací nebo zásilku odmítnout převzít. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit okamžitě po převzetí zásilky a výrobek nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup uvedený v odkazu Reklamace na stránce www.DEMAshop.cz
Zákazník si může právo na opravu vadného zboží uplatnit v obchodním domě GÜDE Slovakia, s.r.o. Při uplatnění práva na opravu přinese zákazník reklamované zboží včetně faktury (případně jinou formu daňového dokladu). Při uplatnění jiných práv vyplývajících z odpovědnosti společnosti za vady (tj práva na výměnu věci, práva na odstoupení od kupní smlouvy a práva na přiměřenou slevu) přinese zákazník reklamované zboží včetně faktury (případě jiné formy daňového dokladu) a záručního listu do obchodního domu GÜDE Slovakia, s.r.o. Zákazník a společnost se mohou dohodnout i na jiném způsobu předání zboží. Pokud má zákazník zájem o takovou dohodu, může ji společnosti navrhnout e-mailem na adrese reklamace@demashop.cz nebo telefonicky na +421 907 55 90 64.

Pokud si uplatňuje kupující vady věci u prodávajícího, je povinen doručit tuto věc (prostřednictvím zásilky nebo osobně) na adresu GÜDE Slovakia, s.r.o., K Sihoti 324/2, 033 01 Podtureň - Roveň, Slovenská republika a současně věrohodným způsobem (předložením daňového dokladu nebo záručního listu ) prokázat prodávajícímu, že zboží nabyl od prodávajícího a dále uvést konkrétní vady zboží a nároky, které uplatňuje. Upozorňujeme, že vrácení během záruční doby nebo i po záruční lhůtě je třeba zásadně provést v originálním nebo v odpovídajícím přepravním obalu. Tímto opatřením se účinně zabrání zbytečnému poškození při dopravě a často spornému vybavení. Přístroj je optimálně chráněn pouze v originálním obalu, a tím je zajištěno plynulé zpracování.

Společnost neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli, ...), zásahem do výrobku jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem) nebo které byly způsobeny živelnou pohromou nebo nesprávným napájecím napětím.

Podle § 622 a § 623 občanského zákoníku má zákazník právo na:
a) jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit
b) kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo ak se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady
c) prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže
d) jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit, tytéž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
e) jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci

 

Článek 8 - Osobní údaje a jejich ochrana

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webové stránce Zásady ochrany osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že je povinen prodávajícímu své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

 

Článek 9 - Alternativní řešení sporů (AŘS)

Dnem 1. února 2016 nabyl účinnosti zákon č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Jde o dosažení smírného řešení, resp. dohody mezi spotřebitelem a prodávajícím o vyřešení sporu, která se po souhlasu obou stran s jejím zněním stává závazným právním podkladem. Orgánům alternativního řešení sporů ze zákona jsou:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetí;
Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb;
Slovenská obchodní inspekce.

Kupující má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen např. s vybavením reklamace, nebo pokud si myslí, že prodávající porušil jeho práva vyplývající z uzavřené spotřebitelské smlouvy nebo práva související s takovou smlouvou. Pokud prodávající odpoví na žádost kupujícího o nápravu zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, může kupující (spotřebitel) předložit spor na alternativní řešení spotřebitelských sporů Slovenské obchodní inspekci (www.soi.sk) nebo jinému příslušnému subjektu alternativního řešení sporů . Seznam subjektů je zveřejněn na stránkách www.mhsr.sk.

Kupující může využít k alternativnímu řešení spotřebitelského sporu také platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/odr.

Bližší informace o alternativním řešení sporů, jakož i formulář pro podání návrhu na zahájení alternativního řešení spotřebitelského sporu najdete na stránce www.soi.sk